4,85 Game Over


"Umožnime deťom zmeniť životný štýl - viac pohybu, menej cukru a tukov. To je kľúčová myšlienka programu, ktorou chceme osloviť približne 11,000 detí zo slovenských sídlisk. Našou ambíciou je, aby deti sami uvažovali o zdravom spôsobe života, vedeli sa správne rozhodnúť a mali základné vedomosti o civilizačných chorobách, ich vzniku a rizikách i o tom, že je veľmi dôležité sledovať hladinu cholesterolu. Zároveň chceme upozorniť rodičov a pedagógov na závažnosť civilizačných chorôb a na potrebu prevencie v detskom veku,"

- hovorí PharmDr. Monika Horníková, generálna riaditeľka spoločnosti GSK Slovensko, líder programu.

Z iniciatívy spoločnosti GSK Slovensko prebieha na sídliskách 8 krajských miest. Slovenskej republiky PREVENTÍVNY PROGRAM PROTI CIVILIZAČNÝM CHOROBÁM, zameraný na deti a mládež vo veku 11 – 16 rokov. Súčasťou programu je budovanie streetballových ihrísk na sídliskách, informačné a zábavné aktivity na sídliskových školách, diskusné kluby pre rodičov, spolupráca s detskými lekármi, informačná kampaň.

Dlhodobý program aktívnej prevencie reaguje na upozornenia zo strany lekárskej verejnosti a naliehavú spoločenskú potrebu zmeny životného štýlu u detí - prevencia civilizačných chorôb a snaha o zníženie hladiny cholesterolu. Program je zameraný na deti a mládež vo veku 11 – 16 rokov, ktoré žijú na sídliskách veľkých miest.

"Nezostáva mi nič iné len súhlasiť s kľúčovou myšlienkou tohto projektu, prezentovanou dlhodobým programom proaktivnej preventívnej zdravotnej starostlivosti, ktorý vznikol ako reakcia na upozornenia zo strany lekárskej verejnosti, a ako naliehavá spoločenská potreba zmeny životného štýlu. Preto ma nesmierne teší, že tento projekt, ktorý v plnej miere podporuje svojim obsahom preventívnu zdravotnú starostlivosť sa bude realizovať pod záštitou nášho ministerstva."

- MUDr. Rudolf Zajac, minister zdravotníctva SR.

Program je financovaný grantom od medzinárodnej organizácie GSK´s Global Community Partnership v Londýne. Táto organizácia podporuje dlhodobé charitatívne projekty na celom svete (Rusko, Írsko, krajiny bývalej Juhoslávie, Ukrajina, Južná Afrika, niektoré krajiny rovníkovej Afriky). V rokoch 2004 – 2006 bol poskytnutý grant vo výške 300.000 GBP. Partnerom na Slovensku bola Stredoeurópska nadácia.

Záštitu nad programom prevzal v roku 2004 minister zdravotníctva Slovenskej republiky a 8 primátorov krajských miest. Odbornými garantmi Preventívneho programu proti civilizačným chorobám sa stali Slovenská pediatrická spoločnosť a hlavný odborník pre pediatriu Ministerstva zdravotníctva SR - MUDr. Pavol Šimurka.

"Je treba oceniť rozsah a zameranie programu ako aj adekvátne investície materiálnych, finančných a ľudských zdrojov do prevencie na Slovensku. Môže to v súčasnom období ešte úspešne zvrátiť negatívny trend, ktorý dobre poznáme z vyspelých krajín.
Zároveň je dôležité, že deti budú primeraným spôsobom oboznámené o veciach, ktoré sa ich budú týkať celý život."

- MUDr. Pavol Šimurka, hlavný odborník pre pediatriu Ministerstva zdravotníctva SR.

Program sa v rokoch 2004 – 2006 realizoval na sídliskách 8 krajských miest:

 • Bratislava – Petržalka
 • Nitra – Klokočina
 • Trnava – Na družbe
 • Trenčín – Juh
 • Žilina – Vlčince
 • Banská Bystrica – Sásová
 • Košice – Dargovských hrdinov
 • Prešov – Sekčov

Ciele programu:

 • Vytvoriť konkrétne možnosti na zmenu životného štýlu detí vo veku 11 – 16 rokov a poskytnutie informácií vedúcich k tejto zmene.
 • Vytvorenie a fixácia návykov zdravšieho životného štýlu - viac pohybu, menej cukrov a tukov.
 • Vzbudenie záujmu širokej verejnosti o aktívnu zmenu životného štýlu. Zdravý životný štýl – zdravá populácia.

"Plánované aktivity Preventívneho programu civilizačných chorôb majú deti a ich rodičov presvedčiť že majú zdravie a kvalitu života vo svojich rukách."

- PharmDr. Monika Horníková, generálna riaditeľka spoločnosti GSK Slovensko, líder programu.

Zámerom projektu je využiť tendenciu detí prijímať nové návyky a poskytnúť im zdravú alternatívu:

 • Pohyb - pohybové aktivity namiesto pasívneho trávenia voľného času.
 • Cukor - fixácia mechanizmu cieľavedomého rozhodnutia: jablko namiesto sladkostí, minerálna voda namiesto sladených nápojov.
 • Tuk - návyk piť odtučnené mlieko, výber nízko tučných potravín.

Projekt priamo zainteresoval rodičov, učiteľov, výchovných pracovníkov a pediatrov na vytvorení pozitívnej atmosféry zmeny životného štýlu. Počas rokov 2004 – 2006 bolo vybudovaných 42 streetballových ihrísk a prispelo sa na 1 baseballové ihrisko na 8 sídliskách krajských miest Slovenska. Od septembra 2004 prebiehajú motivačné súťaže a zábavné hry na vybraných 24 sídliskových školách. V hlavnej úlohe sa predstavili: pohyb, jablko, minerálna voda a nízko tučné mlieko. Motiváciou detí bude vyhrať športové potreby, zdravé občerstvenie pre jednotlivca, triedu či školu.

V roku 2004 a 2006 boli uskutočnené porovnávacie prieskumy životného štýlu a stravovacích návykov detí vo veku od 11 do 16 rokov. Výsledky prieskumu a hodnotenie programu boli poskytnuté médiám, Ministerstvu zdravotníctva SR a Slovenskej pediatrickej spoločnosti. banner Fond GSK
Fond GSK
Fond GSK je neziskový grantový fond spoločnosti GlaxoSmithKline Slovensko.