Obezita – „závažný“ problém


Svet je stále ťažší a trendy naznačujú že táto tendencia bude pokračovať. Prečo je obezita taký problém – a čo sa s tým dá robiť?

Obezita je viac ako ochorenie. Je to viac ako len nadmerné jedenie. Ako hovorí Americká asociácia pre obezitu: „Žiadne ľudské podmienky – ani rasa, náboženská príslušnosť, pohlavie, etnická príslušnosť alebo zdravotný stav – sa nedajú porovnať s obezitou v rozšírení, škodlivosti, smrteľnosti, chorobnosti a stigmatizácii.“

Trendy v obezite

Americká asociácia pre obezitu definovala niektoré všeobecné a regionálne trendy v obezite, medzi nimi nasledovné:

 • V mnohých rozvojových krajinách existuje obezita spolu s nedostatočnou výživou
 • V ekonomicky rozvinutých regiónoch rozvojových krajín môže byť percento výskytu obezity rovnako vysoké ako v priemyselných krajinách.
 • Vo všeobecnosti je väčšie percento obezity u žien ako u mužov, muži majú väčšie percento nadváhy.
 • Výskyt obezity u detí a u adolescentov narastá i v rozvinutých i v rozvojových regiónoch.
 • Obezita je relatívne zriedkavá v Afrických a Ázijských rozvojových krajinách, a ak sa vyskytuje, tak viac u mestskej ako u vidieckej populácie.
 • Mnohé krajiny juhovýchodnej Ázie prechádzajú ‘nutričnou zmenou‘, ktorá obsahuje zmenu štruktúry stravy, znižovanie fyzickej aktivity a rapídny nárast výskytu obezity.
 • Niektoré krajiny vo východnom Stredomorí udávajú vysoký výskyt obezity u dospelých, hlavne žien. Tieto percentá výskytu sú vo všeobecnosti vyššie ako u žien vo väčšine priemyselných krajín.
 • Výskyt obezity v Európskych krajinách narástol v poslednom desaťročí od 10 do 40 percent.

Globálna epidémia

Obezita a nadváha sa stali epidémiou. Na svete existuje viac ako miliarda dospelých s nadváhou, a najmenej 300 miliónov z nich je klinicky obéznych. V Spojených štátoch je viac ako 65% dospelej populácie obéznych alebo trpí nadváhou. Vo Veľkej Británii má 75% ľudí nadváhu, 22% z nich je ohodnotených ako obéznych.

Svetová zdravotnícka organizácia hovorí že súčasná úroveň obezity sa pohybuje od menej ako 5% v Číne, Japonsku a niektorých Afrických krajinách po 75% na ostrovoch Samoa. Ale aj v krajinách s relatívne nízkym výskytom ako je napríklad Čína je incidencia v niektorých mestách takmer 20%. Odhaduje sa, že na svete je 22 miliónov detí vo veku do 5 rokov, ktoré majú nadváhu. Podľa WHO sa počet obéznych detí vo veku 6-11 rokov od šesťdesiatych rokov minulého storočia viac ako zdvojnásobil.

Najnovšia štúdia realizovaná v Centre pre kontrolu a prevenciu chorôb odhaduje, že v Spojených štátoch je približne 112 000 úmrtí spájaných s obezitou. Obezita je vo Veľkej Británii zodpovedná za 9000 predčasných úmrtí, Zdravotný úrad odhaduje, že do roku 2010 bude v tejto krajine každý tretí dospelý a každé piate dieťa (spolu 13 miliónov ľudí) obéznych.

Cena obezity

Obezita a nadváha ovplyvňuje nielen dotyčného človeka, ale aj náklady na zdravotnú starostlivosť na celom svete. V Spojených štátoch sa priame zdravotné náklady súvisiace s obezitou odhadli na 52 miliárd dolárov v roku 1995, s nárastom na 75 miliárd v roku 2003.

Obézni a ľudia s nadváhou majú väčšie riziko, že sa u nich vyvinie chronické ochorenie, vrátane diabetu 2. typu a kardiovaskulárnych ochorení. Približne 85% ľudí s diabetom má 2. typ a z nich 90% je obéznych alebo trpí nadváhou. Toto je problém aj pre rozvojový svet, kde rýchly nárast výskytu diabetu 2. typu bol pozorovaný v Indii, na Strednom východe, v Číne, Latinskej Amerike a v Karibiku.

Príčiny obezity

Jednou z hlavných príčin narastajúceho výskytu obezity sú zmeny v stravovaní za posledné desaťročia, rovnako ako obmedzenie fyzickej aktivity. Porcie jedla sa zväčšujú, sladené nápoje sú bežné a ľudia sú menej aktívni.

Obezita alebo nadváha?

Body mass index (BMI) je jednotkou telesného tuku, založenou na výške a váhe ktorá platí rovnako pre dospelých mužov i ženy. Pre mnohých ľudí je to indikátor telesného tuku a používa sa na sledovanie hmotnostných kategórií, ktoré môžu viesť k zdravotným problémom. Matematicky vyjadrené, BMI je váha v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch (kg/m2).

 • pod 20 je podváha
 • 20-25 je norma
 • 25-30 je nadváha
 • nad 30 je obezita

Svetová zdravotnícka organizácia udáva priemerný BMI index pre dospelých 22-23 v Afrike a Ázii, kým v Severnej Amerike, Európe a niektorých krajinách Latinskej Ameriky, Severnej Afriky a Pacifických ostrovov je to hladina 25-27. BMI narastá medzi ľuďmi stredného veku a staršími ľuďmi, u ktorých je väčšie riziko zdravotných komplikácií.

Riešenie problému obezity

Obezita nie je jednoducho uchopiteľným problémom, pretože zahŕňa zmenu životného štýlu ľudí, zdravú stravu, kontrolu veľkosti porcií jedla a viac cvičenia. Spoločnosť GSK Slovensko sa rozhodla reagovať na problém, ktorý zatiaľ na Slovensku neexistuje, s vyrastajúcou súčasnou generáciou detí žijúcich nezdravým spôsobom života sa však situácia môže v priebehu niekoľkých rokov razantne zmeniť. Práve preto sme sa rozhodli osloviť práve deti v kritickom veku. V roku 2004 sme slovenskej verejnosti predstavili Preventívny program proti civilizačným chorobám 4,85 Game Over. Prečítajte si o programe viac.