JESENNÁ VÝZVA 2011

Fond GSK vyhlasuje jesennú výzvu 2011

POMÁHAME SENIOROM ŽIŤ KVALITNEJŠÍ ŽIVOT – JESENNÁ VÝZVA 2011

07.10.2011

Chceme pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú a podporiť pozitívne zmeny okolo nás, preto Fond GSK aj naďalej pokračuje v udeľovaní finančných grantov a vyhlasuje Jesennú výzvu 2011. Chceme vypočuť čo najviac volaní o pomoc a podporiť projekty, ktoré pomáhajú rúcať bariéry a znevýhodneným skupinám pomáhajú začleniť sa plnohodnotne a dlhodobo do spoločnosti. „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“ – to je motto charitatívnych a filantropických aktivít spoločnosti GlaxoSmithKline.

Cieľ

V roku 2011 chceme finančne podporiť projekty zamerané na zlepšenie kvality života seniorov, ktoré prispievajú k rozvoju a posilneniu služieb pre starších ľudí, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhých v domácom prostredí, ako aj rozvoju možností spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia seniorov. Výberová komisia bude pri rozhodovaní o pridelení grantov prihliadať predovšetkým na dlhodobý charakter, inovatívnosť a preukázateľný prínos predložených projektov pre zlepšenie kvality života cieľovej skupiny.

Objem podpory

Pre Jesennú výzvu Fondu GSK 2011 vyčlenila spoločnosť GlaxoSmithKline
20.000 €

Výberová komisia

O žiadostiach bude rozhodovať nezávislá výberová komisia, ktorej členmi sú odborníci z oblasti zdravotníctva, neziskového sektora a spoločnosti GlaxoSmithKline.

Kritériá

Rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní predložených projektov je priamy dopad na zvýšenie kvality života seniorov a ich začlenenie do spoločnosti. Granty nebudú slúžiť ako jednorazová materiálna pomoc, ale integráciu a zmenu chápeme ako dlhodobý a merateľný proces, respektíve cieľ. V roku 2011 Fond GSK podporí len projekty, ktoré predkladajú inštitúcie/organizácie, nie jednotlivci. Od kvality a dlhodobého efektu predložených projektov závisí aj konečná prerozdelená suma. Nie je vopred určený počet žiadostí, ktorým budú finančné prostriedky poskytnuté. Našou ambíciou je pomáhať na viacerých miestach, no zároveň zmysluplne a efektívne.

Podmienky

Pomoc sa bude realizovať pridelením finančných prostriedkov z Fondu GSK neziskovým subjektom a mimovládnym organizáciám na konkrétny účel popísaný v žiadosti. Podľa štatútu má výberová komisia povinnosť sledovať prínos jednotlivých projektov a zhodnotiť koncový stav, preto bude vyžadovať záverečnú správu od predkladateľov podporených projektov. Komisia bude posudzovať iba žiadosti, ku ktorým bude priložená posledná výročná finančná správa organizácie. Žiadosť zašlite na stanovenom formulári, k nemu priložte požadovanú prílohu (výročná správa). Z praktického dôvodu je dôležité, aby bola žiadosť napísaná čitateľne.

Účelové využitie finančných prostriedkov pridelených na podporené projekty je potrebné dokladovať zaslaním kópie finančných dokumentov (faktúra, účtenka...) na adresu Fondu GSK. Finančné prostriedky z Fondu GSK, pridelené výberovou komisiou budú poukázané na bankový účet organizácie (uvedený vo formulári žiadosti o grant) do 2 týždňov od prijatia finančných dokumentov. Údaje uvedené vo formulári budú overované skôr, než sa uskutoční bankový prevod.

Termíny

Žiadosť je možné zaslať najneskôr do 4.11.2011

poštou: Fond GSK, Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava

alebo e-mailom na adresu: SK_fondGSK@gsk.com

Akceptujeme žiadosti zaslané aj v posledný deň stanoveného termínu (s dátumom odoslania 4.11.2011). Žiadosti zaslané po uvedenom termíne nebudú zaradené do výberového konania.

Výberová komisia rozhodne o pridelení finančných prostriedkov do 18.11.2011. Rozhodnutie Výberovej komisie bude zverejnené na internetovej stránke www.gsk.sk a písomne oznámené všetkým žiadateľom.
 Výzva pre rakovinu
Výzva pre rakovinu
Rakovina je celosvetovo hlavnou príčinou smrti.