FDA schválila nový prípravok lapatinib na liečbu pokročilej alebo metastázujúcej rakoviny prsníka u žien

13.3.2007

Spoločnosť GlaxoSmithKline dnes oznámila, že Americká agentúra pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválila zrýchlenou procedúrou jej nový prípravok lapatinib v kombinácii s existujúcom prípravkom kapecitabínom na liečbu pacientiek s pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po predchádzajúcej liečbe antracyklínom, taxánom  a trastuzumabom. Klinické skúšania preukázali schopnosť takejto kombinovanej liečby výrazne predĺžiť čas do progresie ochorenia u týchto pacientiek. Pre tieto pacientky je lapatinib prvou cielenou terapiou, orálne podávanou jeden krát denne.

Schválenie FDA je výsledkom 16 rokov výskumu a viac ako 60 klinických štúdií. Posledná štúdia u 399 pacientiek ukázala, že priemerný čas do progresie ochorenia, hodnotený nezávislými odborníkmi, bola 27,1 týždňa pri kombinovanej liečbe lapatinibu s kapecitabínom versus 18,6 týždňa pri samotnom kapecitabíne. Štúdie sa zúčastnili ženy s pokročilým alebo metastatickým HER2 (ErbB2) pozitívnym karcinómom prsníka, ktorých ochorenie progredovalo po absolvovaní liečby trastuzumabom a inej onkologickej liečby.

"Lapatinib je významným prelomom pre ženy s pokročilým HER2 (ErbB2) pozitívnym karcinómom prsníka. Údaje jednoznačne ukazujú, že táto malomolekulová, orálne podávaná liečba je v kombinácii s kapecitabínom účinná u žien, ktorých ochorenie progreduje napriek predchádzajúcej liečbe, vrátane antracyklínov, taxánov a trastuzumabu,“ hovorí Paolo Paoletti, senior viceprezident Výskumného centra pre onkológiu v GSK.

O lapatinibe
Lapatinib je malomolekulový prípravok užívaný perorálne, ktorý potláča funkciu dvoch kináz tyrozínu receptorov EGFR (ErbB1) a HER2 (ErbB2). Nadmerná funkcia týchto kináz je spájaná s rastom nádorových buniek a ďalšími procesmi, podieľajúcimi sa na raste nádoru, jeho invázii a metastázach. Nadmerný výskyt týchto receptorov bol udávaný pri mnohých ľudských nádoroch a je spájaný s nepriaznivou prognózou a kratším celkovým prežívaním. 

Pre viac informácií kontaktujte GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Ing. Mária Záhorcová
External Communications Co-ordinator
tel.č. 02/ 4826 1111
maria.m.zahorcova@gsk.com
 Výzva pre rakovinu
Výzva pre rakovinu
Rakovina je celosvetovo hlavnou príčinou smrti.