JARNÁ VÝZVA 2011

„Seniori budú môcť žiť kvalitnejšie.“

Výsledky Jarnej výzvy Fondu GSK 2011.

Žijeme dobu, v ktorej sú v popredí záujmu mladí, silní, dynamickí, avšak počet seniorov, ktorých telesný, duševný aj sociálny potenciál ostáva aj na dôchodku vysoký a ktorí by radi žili aktívnym životom, neustále narastá. Fond GSK sa preto rozhodol podporiť finančným grantom 17 projektov, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života seniorov, priniesť im pocit užitočnosti, docenenia a radosti zo života.

Fond GSK každoročne udeľuje finančné granty projektom, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu života znevýhodnených skupín a pomôcť im začleniť sa plnohodnotne do spoločnosti. V roku 2011 sa rozhodol podporiť seniorov a prispieť k posilneniu služieb pre starších ľudí, ako aj rozvoju možností spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia seniorov. Do Jarnej výzvy na predkladanie žiadostí o finančné granty sa prihlásilo 34 organizácií a združení z celého Slovenska. Viaceré z nich priniesli zaujímavé nápady, ako zlepšiť život seniorov a podporiť ich integráciu a antidiskrimináciu. Nezávislá výberová komisia nakoniec vybrala 17 víťazných projektov, ktoré získali podporu Fondu v rôznej výške v celkovej sume 19 025 €.

Vďaka podporeným projektom sa seniori zoznámia s počítačom a internetom, naučia sa písať maily a chatovať. Okrem kvalifikovaných lektorov im v tom budú pomáhať dobrovoľníci - žiaci základných škôl, ako aj zdravotne postihnutí mladí ľudia, aby sa zblížili dve generácie, ktoré sa navzájom môžu veľa naučiť. Seniori s viacnásobným postihnutím sa budú môcť zúčastňovať špeciálnych terapií s využitím zvierat – animoterapie. Ďalší budú mať možnosť vzdelávať sa v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie s dôrazom na problémy, ktoré starších ľudí najčastejšie trápia. S príspevkom Fondu GSK bude vypracovaná metodika a podľa nej vyškolení dobrovoľníci, ktorí sa budú starať o seniorov odkázaných na pomoc druhých v ich domácom prostredí. V domovoch dôchodcov na celom Slovensku budú prebiehať workshopy, ktoré budú seniorov viesť k zvýšeniu ich pohyblivosti, zlepšeniu starostlivosti o svoje zdravie a zvýšeniu osobnej nezávislosti a kvality života. V obci, v ktorej starí ľudia nemajú možnosť žiadneho aktívneho vyžitia, a pritom sú plní energie a chceli by sa zúčastňovať spoločenského diania, vznikne centrum voľného času pre seniorov. Ľudia s Alzheimerovou chorobou či inou formou demencie sa na tréningoch pamäte naučia, ako zaktivizovať svoju mozgovú výkonnosť a tak zlepšiť kvalitu svojho života. Žiaci základných škôl sa budú môcť od seniorov naučiť vyrábať rôzne umelecké predmety, fotografovať či hrať šachy, čím sa pri spoločných záujmoch stretnú dve generácie a starší ľudia budú môcť znovunadobudnúť pocit užitočnosti a ocenenia. Obyvatelia domova dôchodcov dostanú možnosť venovať sa záhradníctvu a pestovať rôzne ovocné stromy, kroviny, či hlivu, naučia sa pliesť košíky a budú sa môcť zúčastňovať spoločných aktivít s mladou generáciou. Medzi podporenými projektmi, ktoré pomôžu seniorom plnohodnotne a aktívne tráviť voľný čas, je aj „Medzigeneračný športový deň“ či podujatie „Deň seniorov - trhovisko služieb, výrobkov a nápadov“.

V súčasnosti žije na svete asi 650 miliónov ľudí starších než 60 rokov. V roku 2050 ich bude po prvýkrát v histórii ľudstva viac, ako detí do 15 rokov a každý piaty človek na svete bude senior. Pri súčasnom vývoji budú o 50 rokov na Slovensku tvoriť seniori nad 60 rokov až 35 % obyvateľstva. So starnutím populácie a zlepšením kvality zdravotnej starostlivosti sa nároky seniorov na život zmenili a svoju starobu chcú mnohí z nich tráviť aktívne, čo najkvalitnejšie a byť plnohodnotnými členmi spoločnosti. Starší ľudia sú nositeľmi hodnôt, etiky, kultúry a múdrosti, no staroba so sebou zároveň prináša zraniteľnosť, neistotu a obavy o zdravie. Práve preto sa Fond GSK rozhodol v tomto roku podporiť projekty zamerané na integráciu a zlepšenie kvality života seniorov.

Ďalšou možnosťou získať finančný grant z Fondu GSK bude Jesenná výzva 2011, v ktorej bude pomoc zameraná na rovnakú cieľovú skupinu.


Zoznam úspešných žiadateľov z Jarnej výzvy Fondu GSK 2011


Názov organizácie Adresa Pridelená suma
Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, n.o. Košice 1 000 €
DSS pre deti a dospelých Sibírska Bratislava 750 €
Empatia, n.o. Bratislava 2 000 €
Živena, spolok slovenských žien, Miestny odbor Bratislava Bratislava 1 000 €
Občan, demokracia a zodpovenosť Bratislava 1 000 €
go-ok, o.z. Zvolen 1 500 €
Od srdca k srdcu OZ Lekárovce 1 000 €
Slovenský Červený Kríž, územný spolok Orava Dolný Kubín Dolný Kubín 500 €
Záujmové združenie RODINA - denný stacionár pre dôchodcov Trnava 1 000 €
Psych. Nemocnica P. Pinela Pezinok 1 320 €
SOCIA nadácia na podporu sociálnych zmien Bratislava 2 500 €
AIRA, n.o. Nitra 770 €
Zariadenie pre seniorov a DSS Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto 1 085 €
OZ Barlička Prešov 1 000 €
Zariadenie pre seniorov a DSS Liptovské Sliače Liptovské Sliače 1 200 €
Domov dôchodcov a DSS Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča 500 €
OZ Rieka života Banská Bystrica 900 €
 Výzva pre rakovinu
Výzva pre rakovinu
Rakovina je celosvetovo hlavnou príčinou smrti.