Rakovina krčka maternice


Cervikálny karcinóm (rakovina krčka maternice) je významným zdravotným problémom na globálnej ako aj na európskej úrovni, a zároveň závažnou zdravotnou, psychickou a sociálnou záťažou žien po celom svete. Cervikálny karcinóm je druhou najčastejšie sa vyskytujúcou formou rakoviny a treťou najčastejšou príčinou úmrtí žien vo veku od 15 do 45 rokov.


Každý rok sa cervikálny karcinóm v Európe diagnostikuje u približne 60 000 žien, pričom táto diagnóza zároveň zapríčiňuje 30 000 úmrtí. Na Slovensku sa každoročne diagnostikuje rakovina krčka maternice u približne 530 žien a 200 žien v dôsledku tohto ochorenia zomiera.

HPV a rakovina krčka maternice

Rakovinu krčka maternice zapríčiňuje pretrvávajúca infekcia onkogénnymi typmi ľudského papilomavírusu (HPV). Prevalencia HPV infekcie pri rakovine krčka maternice je 99,7%. Onkogénna HPV infekcia je „nevyhnutnou príčinou“ vzniku rakoviny krčka maternice.

HPV sa prenáša pohlavným stykom, pričom podmienkou prenosu infekcie nie je penetrácia, ale stačí bežný kontakt s kožou v genitálnej oblasti. Kondómy, ktoré chránia pred pohlavnými chorobami, napr. HIV, ženy úplne neochránia pred vznikom rakoviny krčka maternice. Práve z tohto dôvodu je infekciou HPV ohrozená každá sexuálne aktívna žena. Pri progresii pretrvávajúcej infekcie onkogenickými typmi HPV k rakovine krčka však zohráva úlohu aj viacero vedľajších faktorov, ku ktorým patrí fajčenie, používanie orálnej antikoncepcie, vysoký počet tehotenstiev, imunologické faktory a história sexuálne prenosných infekcií ako sú napríklad chlamýdie.

Predpokladá sa, že 50-80% žien sa počas svojho života infikuje HPV vírusom a až polovica z nich sa infikuje onkogénnymi typmi HPV. Väčšina HPV infekcií (50-70%) spontánne ustúpi v priebehu niekoľkých mesiacov až 2 rokov. Rakovina krčka maternice vzniká, ak infekcia spôsobená onkogénnymi typmi HPV pretrváva.

U väčšiny osôb infikovaných onkogénnymi typmi HPV sa však netvoria účinné ochranné protilátky, ktoré by zastavili infekciu alebo zabránili vzniku novej infekcie, resp. reinfekcie. Dôvodom je atypickosť infekcie onkogénnymi typmi HPV, ktorá postihuje len epitelové bunky vystielajúce krčok maternice, alebo pohlavný systém a nešíri sa do iných miest v organizme. Onkogénne typy HPV stimulujú epitelové bunky k tvorbe cytokínov, ktoré tak znižujú lokálnu imunitnú odpoveď a menia schopnosť organizmu odpovedať na prirodzenú infekciu.

HPV je vysoko nákazlivý, bežný vírus. Existuje viac ako 100 typov HPV, z ktorých väčšina je neškodná a vyvoláva len asymptomatickú infekciu. Približne 40 typov sa prenáša pohlavným stykom a postihuje sliznicu pohlavného systému. Pätnásť z nich je onkogénnych , t.j. môžu spôsobiť vznik rakoviny krčka maternice alebo prekancerózne lézie (predrakovinové stavy). Ostatné - nízkorizikové typy HPV môžu spôsobiť vznik benígnych kondylómov (genitálnych bradavíc), alebo lézie nízkeho stupňa na krčku maternice.

Za vznik rakoviny krčka maternice sú vo viac ako 71,5% všetkých prípadov zodpovedné typy HPV 16 a 18. HPV typy 45 a 31 sú 3. a 4. najčastejším onkogénnym typom HPV. Všetky štyri menované typy majú spolu za následok viac ako 80% všetkých prípadov rakoviny krčka maternice.

Dôsledky

Rakovina krčka maternice je závažným spoločenským a ekonomickým problémom. Predpokladané výdavky na skríningové programy a sledovanie pacientiek s abnormálnymi výsledkami cytologického vyšetrenia len v Spojených štátoch prevyšujú sumu 6 miliárd dolárov. Okrem toho, liečba rakoviny krčka maternice významne zaťažuje zdravotný systém každej krajiny, vrátane finančných zdrojov, personálu a laboratórnych vyšetrení.

Ak neberieme do úvahy priame výdavky, ktoré s týmto ochorením, viaceré európske štúdie preukázali zníženie kvality života postihnutých žien v rôznych oblastiach - fyzickej, citovej a spoločenskej. Zistilo sa, že proces vyšetrenia a ďalšieho sledovania žien s abnormálnymi výsledkami cytologického vyšetrenia môže mať zničujúci psychologický účinok ochorenia na ženy a ich rodiny.

Ochorenie pritom môže postihnúť už ženy v dospievajúcom veku, hoci priemerný vek žien s diagnostikovanou rakovinou krčka maternice sa pohybuje okolo 35 rokov. Predčasná smrť v dôsledku rakoviny krčka maternice často postihuje ženy v najlepšom veku, napr. keď vychovávajú deti a zodpovedajú za širšiu rodinu, keď sú zaneprázdnené svojou prácou alebo keď aktívne pomáhajú spoločnosti.

Celkové spoločenské, ekonomické a citové dôsledky rakoviny krčka maternice sú nevyčísliteľné.

Prevencia - Skríning

Výskyt rakoviny krčka maternice sa výrazne líši v jednotlivých krajinách sveta. Hlavným dôvodom je rozdielny prístup k prevencii a skríningovým programom, ktoré umožňujú zistiť včasné abnormality buniek krčka maternice a začať rýchlu liečbu. Nie náhodou viac ako 80% prípadov úmrtia v dôsledku rakoviny krčka maternice nastáva v rozvojových krajinách.

Naopak, v rozvinutých krajinách, kde sú dobre organizované štátne zdravotné programy klesla počas uplynulých 50 rokov záťaž cervikálneho karcinómu o približne 75 %, čo dokazuje, že skríning je dôležitý monitorovací nástroj. Ale aj v krajinách so zavedeným skríningovým programom, napr. vo Veľkej Británii a USA, každoročne zomierajú tisícky žien na toto ochorenie. Dôvodom je často neúčasť žien na preventívnych prehliadkach, nedostatočné sledovanie pacientiek, ako aj ich nedostatočná informovanosť o tomto ochorení.

Súčasný skríning je založený na pravidelných gynekologických prehliadkach a následných sledovaniach v prípade pozitívneho výsledku cytologického vyšetrenia. Riziko vzniku rakoviny krčka maternice je päťkrát vyššie u žien, ktoré sa nezúčastňujú pravidelných preventívnych gynekologických prehliadok - skríningu. Vzhľadom k úrovni súčasných skríningových techník a ľudskej interpretácie cytologických výsledkov však nemusia byť vždy prekancerózne lézie (predrakovinové stavy) odhalené. Preto sa, napriek zavedeniu skríningových programov, nediagnostikuje približne 20% prípadov rakoviny krčka maternice, najmä adenokarcinómu, ktorý sa ťažšie zisťuje pri skríningovom vyšetrení.

Napriek spomínaným obmedzeniam však skríning aj do budúcnosti ostane základom včasnej diagnostiky cervikálneho karcinómu. Umožňuje včasnú diagnostiku prekanceróznych buniek, čo zlepšuje šancu na uzdravenie sa po liečbe. Vďaka dokázanému vplyvu na zníženie výskytu cervikálneho karcinómu je pravdepodobné, že ostane základnou zložkou starostlivosti o pacientky aj počas novej éry prevencie boja proti cervikálnemu karcinómu – éry vakcín.

Budúcnosť prevencie

Funkčný skríning identifikuje abnormálne a prekancerózne bunky krčka maternice, no nie je je prevenciou príčiny vzniku rakoviny karcinómu krčka maternice, t.j. pretrvávajúcej infekcie onkogénnymi typmi HPV. Predpokladá sa, že bez významnejšieho zlepšenia prevencie rakoviny krčka maternice, sa do r. 2050 počet novodiagnostikovaných prípadov rakoviny krčka maternice zdvojnásobí.

Tímy zdravotníkov by v mnohých európskych krajinách čoskoro mali mať k dispozícii nové preventívne a diagnostické nástroje zamerané na rakovinu krčka maternice. K týmto sľubným novinkám patria aj inovatívne vakcíny proti onkogenickým typom HPV, ktoré sú v súčasnosti v pokročilom štádiu vývoja. Použitie novej skríningovej technológie na báze tekutín sa zavádza v niekoľkých európskych krajinách už v súčasnosti. Vývoj vakcín, ako primárneho preventívneho nástroja používaného v súčinnosti so skvalitňovaním skríningových techník včasnej detekcie, pomôže dramaticky znížiť riziko výskytu cervikálneho karcinómu.

Prevencia cervikálneho karcinómu prostredníctvom vakcinácie a identifikovanie raných cytologických lézií prostredníctvom skríningových techník je možné z toho dôvodu, že príčinou vzniku cervikálneho karcinómu je pretrvávajúca infekcia pohlavne získanými onkogenickými typmi ľudského papilomavírusu (human papillomavirus, HPV). Objaveniu spojenia medzi infekciou HPV a cervikálnym karcinómom sa prisudzuje rovnaký význam, ako objavu spojenia medzi fajčením a rakovinou pľúc. Vírus HPV pritom obsahuje DNA a je geneticky stabilný, čo zaručuje, že očkovanie bude dlhodobo predchádzať vzniku infekcie týmto vírusom na rozdiel napr. od vírusu chrípky, ktorý obsahuje RNA podliehajúcu častým zmenám, a teda je potrebné pravidelné a opakované očkovanie. Vakcíny by mali znížiť riziko rakoviny krčka maternice pre všetky ženy, bez ohľadu na dostupnosť skríningu. Kombináciou očkovania a kvalitného skríningu sa dosiahne významnejšia redukcia rizika vzniku rakoviny krčka maternice v porovnaní so samotným skríningom, a taktiež významná redukcia počtu abnormálnych cytologických výsledkov vyžadujúcich ďalšie sledovanie a vyšetrenia.

Podľa odhadov by očkovanie žien proti typom HPV 16 a 18 spolu s cervikálnym skríningom v trojročných intervaloch mohla znížiť výskyt rakoviny krčka maternice o 94 percent oproti stavu bez intervencie – hlavne v krajinách, kde je skríning len obmedzený alebo nedostupný. V krajinách s organizovaným skríningom ukazuje vakcína s vysokou účinnosťou a dlhou dobou ochrany potenciál znížiť počet lekárskych zásahov spojených s cervikálnym kacrinómom a ich finančnú náročnosť. Zavedenie vakcinácie s dlhodobou ochranou proti kanceróznemu vírusu HPV by v spojitosti so skríningovými programami mal byť najúčinnejším a finančne najefektívnejším spôsobom prevencie cervikálneho karcinómu.

Vzdelávanie

Základom úspechu vakcinácie proti HPV aj skríningu budú vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o tejto problematike, aby ženy jednoznačne chápali význam očkovania aj pravidelného skríningu.

V celosvetovom meradle sa experti na vzdelávanie v oblasti zdravia zhodujú, že povedomie o úlohe HPV ako príčine vzniku rakoviny krčka maternice je veľmi nízke, a teda zvýšenie povedomia o ochorení je kľúčovým prvkom úspechu. pripúšťajú však, že dosiahnutie tohto cieľa, s ohľadom na to, že ide o sexuálne prenosné ochorenie, môže byť otázkou veľmi citlivého balansovania. Nedávna štúdia v UK naznačila, že vzdelávanie by malo klásť dôraz na vysoký výskyt HPV a na skutočnosť, že väčšina žien v určitom bode príde do kontaktu s týmto vírusom.

Vo väčšine krajín sa doposiaľ pri vzdelávaní verejnosti o otázkach zdravia nezdôrazňovala úloha pohlavne prenosného vírusu. V štúdii informačných potrieb, preferencií a skúseností s diagnostikou HPV ženy uviedli, že vyhľadávanie informácií o HPV na internete bolo náročné a vyvolávalo v nich znepokojenie a úzkosť. Hlavným dôvodom pre takúto reakciu bola skutočnosť, že táto informácia sa často uvádza v kontexte iných, pohlavne prenosných infekcií, pričom sa zdôrazňuje počet sexuálnych partnerov ako rizikový faktor pri infekcii. Tá istá štúdia ukázala, že ženy majú záujem o ďalšie informácie o rôznych typoch HPV, prenose, dosahu na sexuálnych partnerov, výskyte, latencii a regresii HPV o možnostiach zvládania nákazy a dosahu infekcie na riziko výskytu rakoviny a na plodnosť. Zabezpečenie dostupnosti presných informácií pomôže ženám prekonať mylné predstavy a znepokojenie v súvislosti s ochorením, ale na druhej strane aj nesprávne názory a pocit, že je všetko v poriadku, pokiaľ sa ochorenie neprejaví.

Vakcína

Vakcíny umožnili zlikvidovať pravé kiahne, ktoré boli v 18. storočí v niektorých európskych krajinách príčinou až 20 % všetkých úmrtí. Neskôr sa ich podarilo eliminovať, alebo sú pod kontrolou s cieľom ich úplne zlikvidovať, aj ďalšie choroby, ktoré ľuďom ničili zdravie alebo dokonca zabíjali – ako detská obrna a osýpky. V súčasnosti môžeme minimálne 26 potenciálne smrteľným chorobám zabrániť, alebo znížiť ich výskyt prostredníctvom vakcinácie. Vakcíny podľa odhadov každoročne predídu až trom miliónom úmrtiam či trvalým následkom. Zo všetkých odvetví modernej medicíny sa preto vývoj vakcín považuje za najväčší príspevok k zmierňovaniu ľudského utrpenia. Viedol k pôsobivému nárastu priemernej očakávanej dĺžky života za posledné dve storočia.

Aj keď sa ľudia nemôžu rakovinou „nakaziť“, vývoj niektorých foriem rakoviny je spojený s vonkajšou infikujúcou látkou. K takýmto formám patrí rakovina krčka maternice, pečene, a nosových dutín (nazofaryngeálny karcinóm), ako aj určité typy lymfómov. Zavedenie vakcín na ochranu pred infekciou vírusom hepatitídy B – ktorá môže v konečnom dôsledku viesť k rakovine pečene – bol prvým príkladom prevencie rakovinového ochorenia cez vakcináciu. Programy vakcinácie proti hepatitíde B sa v súčasnosti v Európe úspešne zavádzajú, pričom väčšina krajín dnes zabezpečuje univerzálnu vakcináciu proti hepatitíde B pre novorodencov alebo adolescentov.

Inovatívne vakcíny so špeciálnym zameraním na prevenciu cervikálneho karcinómu sú v súčasnosti v poslednej fáze vývoja. Fungujú tak, že bránia infekcii onkogenickými typmi ľudského papilomavírusu (HPV), ktorá môže viesť k cervikálnemu karcinómu. Vďaka nim bude prvýkrát možné zabrániť cervikálnemu karcinómu pomocou vakcinácie, čo je skutočne prelomový objav pre dievčatá a ženy.

Prvé klinické štúdie vakcinácie HPV začali koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Najnovšie štúdie preukázali, že vakcinácia môže u žien, ktoré ju absolvujú, zabrániť jednorazovým a pretrvávajúcim infekciám vírusmi HPV 16 a 18 a tvorbe cytologických abnormalít a lézií. Rozšírená následná štúdia zároveň potvrdila účinnosť vakcíny proti infekcii inými významnými onkogenickými typmi HPV, konkrétne HPV 45 a HPV 31, čo sú tretí a štvrtý najčastejšie sa vyskytujúci typ HPV spájaný s týmto ochorením.

K dnešnému dátumu analýzy potenciálu vakcinácie HPV preukázali, že by to bol nákladovo efektívny spôsob zníženia výskytu rakoviny krčka maternice, a to aj v krajinách so zavedenými skríningovými programami. Modely týchto štúdií vychádzajú z predpokladu, že vakcína zabráni minimálne 70 percentám pretrvávajúcich infekcií HPV 16 a 18. Na základe novších štúdií sa vakcinácia ukazuje byť ešte nákladovo efektívnejšia ako v týchto použitých modeloch, keďže najnovšie výskumy preukázali až 95-percentnú účinnosť vakcíny pri pretrvávajúcich infekciách spôsobených HPV 16 a 18.


Majte prosím na pamäti, že táto webová stránka nemôže nahradiť informácie, ktoré Vám poskytnú vaši lekári. Cieľom tejto webovej stránky nie je nahradiť nepretržitú komunikáciu medzi Vami a vaším zdravotníckym tímom. Akékoľvek otázky ohľadom vášho zdravotného stavu konzultujte s odborníkom. Rakovina krčka maternice
Pre všetky ženy
Prvým krokom k prevencii rakoviny krčka maternice sú správne informácie.