FOND GSK VYHLASUJE JARNÚ VÝZVU 2009


Fond GSK 2009

POMÁHAME MENIŤ SVET K LEPŠIEMU – JESENNÁ VÝZVA 2009

11. september 2009

Chceme vypočuť čo najviac volaní o pomoc, preto Fond GSK pokračuje v prideľovaní grantov a vyhlasuje Jesennú výzvu 2009. Tento rok je pre FOND GSK už štvrtou šancou podporiť pozitívne zmeny okolo nás. Snažíme sa o to v súlade so základnou myšlienkou, ktorá spája charitatívne a filantropické aktivity spoločnosti GSK: "PODAJ RUKU, VRÁTI SA TI CELÉ SRDCE"

Cieľ
V roku 2009 sa naša pomoc sústredí na integráciu zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín občanov do spoločnosti. Výberová komisia bude pri rozhodovaní o pridelení grantov prihliadať predovšetkým na dlhodobý charakter a preukázateľný prínos predložených projektov pre zlepšenie kvality života cieľovej skupiny.

Objem podpory
Pre Jesennú výzvu Fondu GSK 2009 vyčlenila spoločnosť GSK 20.000 €

Výberová komisia
O žiadostiach bude rozhodovať nezávislá výberová komisia, ktorej členmi sú odborníci z oblasti zdravotníctva, neziskového sektora a spoločnosti GSK.

Kritériá
Rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní predložených projektov je priamy dopad na začlenenie zdravotne a sociálne znevýhodnených do spoločnosti. Granty nebudú slúžiť ako jednorazová materiálna pomoc, ale inklúziu a integráciu chápeme ako dlhodobý a merateľný proces, respektíve cieľ. V roku 2009 Fond GSK podporí len projekty, ktoré predkladajú inštitúcie/organizácie, nie jednotlivci. Od kvality a dlhodobého efektu predložených projektov závisí aj konečná prerozdelená suma. Nie je vopred určený počet žiadostí, ktorým budú finančné prostriedky poskytnuté. Našou ambíciou je pomáhať na viacerých miestach, no zároveň zmysluplne a efektívne.

Podmienky
Pomoc sa bude realizovať pridelením finančných prostriedkov z Fondu GSK neziskovým subjektom a mimovládnym organizáciam na konkrétny účel popísaný v žiadosti. Podľa štatútu má výberová komisia povinnosť sledovať prínos jednotlivých projektov a zhodnotiť koncový stav, preto bude vyžadovať záverečnú správu od predkladateľov podporených projektov. Komisia bude posudzovať iba žiadosti, ku ktorým bude priložená posledná výročná finančná správa organizácie. Je potrebné uviesť všetky požadované údaje, pretože žiadosti, ktoré nebudú spĺňať formálne kritériá, nebudú zaradené do výberového konania. Žiadosť zašlite na stanovenom formulári, k nemu priložte požadované prílohy. Z praktického dôvodu je dôležité, aby bola žiadosť napísaná čitateľne.

Účelové využitie finančných prostriedkov pridelených na podporené projekty je potrebné dokladovať zaslaním kópie finančných dokumentov (faktúra, účtenka...) na adresu Fondu GSK.

Finančné prostriedky z Fondu GSK pridelené výberovou komisiou, budú poukázané na bankový účet organizácie uvedený vo formulári žiadosti o grant do 2 týždňov od prijatia finančných dokumentov. Údaje uvedené vo formulári budú overované skôr, než sa uskutoční bankový prevod.

Termíny
Žiadosť je možné zaslať najneskôr do 18. októbra 2009
poštou: Fond GSK, Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava
e-mailom: jana.j.salcerova@gsk.com.

Akceptujeme žiadosti zaslané aj v posledný deň stanoveného termínu (s dátumom odoslania 18. október 2009). Žiadosti zaslané po uvedenom termíne nebudú zaradené do výberového konania.

Výberová komisia rozhodne o pridelení finančných prostriedkov do 30. októbra 2009. Rozhodnutie Výberovej komisie bude zverejnené na internetovej stránke www.gsk.sk a písomne oznámené všetkým žiadateľom.